۳۴۲۱۶۵۳۹ - ۰۲۶ پشتیبانی آنلاین

ضمانت پرداخت

گواهی ضمانت پرداخت در نکست‌پی برای تمامی پذیرندگانی که صحت اطلاعات هویتی و وب‌سایت آنان مورد بررسی و تایید واقع شده صادر می‌شود.
مشتریان و پرداخت کنندگان با مشاهده و کلیک بر روی این گواهی که در وب‌سایت پذیرنده درج می‌شود ، می‌تواند از صحت کسب و کار و هویت پذیرنده اطلاع یافته و با اطمینان خاطر اقدام به پرداخت نماید.
این گواهی ، هوشمند است و دارای ضریب امنیتی بالا بوده و به طور آنی ، استعلامی از وضعیت تایید پذیرنده را در اختیار پرداخت کنندگان قرار می‌دهد.

 
 
 

مشترک اعلان نکست‌پی شوید
درخواست تماس